Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

โรงงานผลิตชาน้ำมันและพืชน้ำมัน Tea Oil Factory

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้โรงงานชาน้ำมันเป็นโรงงานต้นแบบ สามารถเข้าชมได้ในทุกจุดของโรงงาน มีขั้นตอนที่เรียบง่าย สะอาด มีการคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนั้นยังรับสั่งให้เป็นโรงงานที่มีรูปแบบทันสมัยและมีสีสันสวยงาม

โรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาแห่งนี้เป็นโรงหีบน้ำมันชาแห่งแรกและเป็นโรงหีบน้ำมันชาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เครื่องจักรทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบและผลิตภายในประเทศ จากการต่อยอดเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มเป็นไบโอดีเซลในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา

          การดำเนินการจัดสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รศ. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงงานยังได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยโรงงานต้นแบบที่จัดสร้างขึ้นนั้นสามารถผลิตน้ำมันชาและน้ำมันจากพืชชนิดอื่นๆ สำหรับการบริโภคได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 ลิตร มีห้องเก็บวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมัน โดยสามารถเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันได้ในทุกขั้นตอน

           การผลิต – พื้นที่การผลิตถูกจัดสรรและวางผังการผลิตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้น้ำมันที่ดีสำหรับผู้บริโภค ทำการรวบรวมและจัดแบ่งวัตถุดิบเมล็ดชาหรือเมล็ดพืชน้ำมันอื่นๆที่รับเข้ามา คัดเลือกเฉพาะเมล็ดที่ดีในการผลิตเพื่อคุณภาพของน้ำมันที่ดีต่อผู้บริโภค