Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

แปลงสาธิต FA6

แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกไนเจอร์

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3 งาน 51 ตร.วา

แผนปฏิบัติการ ปี 2562
แปลงสาธิต FA6 การเพาะปลูกไนเจอร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน รอการเพาะปลูก                        
2.  ช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ระยะที่ 1                        
3. ปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน รอการเพาะปลูก                        
4.  ช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ระยะที่ 2                        

 ภาพแปลง