Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

โรงปุ๋ยไส้เดือน

โรงปุ๋ยไส้เดือน แปลงสาธิตพืชน้ำมัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 10 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2562
โรงปุ๋ยไส้เดือน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดทำปุ๋ย บำรุงดิน ให้กับแปลงสาธิตของทางโครงการฯ
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1.  ดูแลบ่อปุ๋ยไส้เดือน ให้อาหารไส้เดือน                        
2.  เก็บผลผลิต                        
3. ดูแลบ่อปุ๋ยไส้เดือน ให้อาหารไส้เดือน                        
4.  เก็บผลผลิต                        
5. ดูแลบ่อปุ๋ยไส้เดือน ให้อาหารไส้เดือน                        
6. เก็บผลผลิต                        
7. ดูแลบ่อปุ๋ยไส้เดือน ให้อาหารไส้เดือน                        

ภาพโรงปุ๋ยไส้เดือน